Review: 3.76 - "سنسور پارک عقب" by , written on 23 می 2016

سنسور پارک عقب با قابلیت هشدار فاصله برای پارک خودرو از سمت عقب ایمنی پارک را برای راننده بیشتر می کند. سنسور پارک بر روی سپر عقب خودرو نصب شده است. در برخی از خودروها با کم و زیاد شدن ریتم صدا به راننده هشدار می دهد و در برخی دیگر علاوه بر صدا با نمایش درجه کم و زیاد روی مانیتور خودرو یا صف‍حه کوچک هشدار می دهد.

0 دیدگاه درباره سنسور پارک عقب


خودروهای دارای آپشن سنسور پارک عقب

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو